Печать

ЗВІТ АВІАТЕХМАС 2012

Автор: Николай Евстафиевич. Опубликовано в Основные статьи

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Харченко Микола Євстафiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.04.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Авiатехмас"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
23790832
1.4. Місцезнаходження емітента
Запорізька , Шевченкiвський, 69098, мiсто Запорiжжя, Чарiвна/Полякова, 163/1 кв.3
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
061-2764620 061-2764621
1.6. Електронна поштова адреса емітента
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2013
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Бюлетень Цiннi папери України 0  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www.aviatechmas.zp.ua в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки 1.Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - вiдсутня.
2.Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств - вiдсутня.
3.Iнформацiя про рейтингове агенство - вiдсутня.
4.Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента. Iнформацiя про фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента - вiдсутня.
5.Iнформацiя про облiгiцiї емiтента- вiдсутня.
6.Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом- вiдсутня.
7.Iнформацiя про похiднi цiннi папери -вiдсутня.
8.Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду- вiдсутня.
9.Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв - вiдсутня.
10.Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї - вiдсутня.
11.Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - вiдсутня.
12.Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв - вiдсутня.
13.Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникла протягом звiтного перiоду -вiдсутня.
14.Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - вiдсутня.
15.Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром(сумою)зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям - вiдсутня.
16.Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром(сумою)зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду - вiдсутня.
17.Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття - вiдсутня.
18.Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду - вiдсутнi.
19.Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року - вiдсутнi.
20.Iнформацiя про наявнiсть просрочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття - вiдсутнi.
21.Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - вiдсутня.
22.Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - вiдсутня.
23.Основнi вiдомостi про ФОН - вiдсутнi.
24.Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН - вiдсутня.
25.Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН - вiдсутня.
26.Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН - вiдсутнiй.
27.Правила ФОН - вiдсутнi.
28.Копiя протоколу загальних зборiв емiтента , якi проведенi за звiтний перiод додається до паперової форми Iнформацiї.
29.Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi - вiдсутня.
30.Звiт про стан об'єкта нерухомостi(у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств,виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта(частини об'єкта) житлового бiдiвництва) вiдсутнiй

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Авiатехмас"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
АТ "Авiатехмас"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
69098
3.1.5. Область, район
Запорізька , Шевченкiвський
3.1.6. Населений пункт
мiсто Запорiжжя
3.1.7. Вулиця, будинок
Чарiвна/Полякова, 163/1 кв.3
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 526714
3.2.2. Дата державної реєстрації
20.05.1996
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Запорiзької мiської Ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
99500.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
99500.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Запорiзьке РУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК
3.3.2. МФО банку
313399
3.3.3. Поточний рахунок
26007202676001
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Запорiзьке РУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК
3.3.5. МФО банку
313399
3.3.6. Поточний рахунок
26006202676002
3.4. Основні види діяльності
46.71 Оптова торгiвля твердим,рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами
46.21 Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин
46.69 Оптова торгiвля iншими машинами й устаткуванням
3.8. Інформація про органи управління емітента
Загальнi збори є вищим органом акцiонерного товариства. До виключної компетенцiї загальних зборiв належить:
1) визначення основних напрямiв дiяльностi акцiонерного
товариства;
2) внесення змiн до статуту товариства;
3) прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй;
4) прийняття рiшення про змiну типу товариства;
5) прийняття рiшення про розмiщення акцiй;
6) прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу
товариства;
7) прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу
товариства;
8) прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
9) затвердження положень про загальнi збори, наглядову раду,
виконавчий орган та ревiзiйну комiсiю (ревiзора) товариства, а
також внесення змiн до них;
10) затвердження iнших внутрiшнiх документiв товариства, якщо
це передбачено статутом товариства;
{ Пункт 10 частини другої статтi 33 в редакцiї Закону N 2994-VI
( 2994-17 ) вiд 03.02.2011 }
11) затвердження рiчного звiту товариства;
12) розподiл прибутку i збиткiв товариства з урахуванням
вимог, передбачених законом; { Пункт 12 частини другої статтi 33
в редакцiї Закону N 2856-VI ( 2856-17 ) вiд 23.12.2010 }
13) прийняття рiшення про викуп товариством розмiщених ним
акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених
статтею 68 цього Закону;
{ Пункт 13 частини другої статтi 33 в редакцiї Закону N 2994-VI
( 2994-17 ) вiд 03.02.2011 }
14) прийняття рiшення про форму iснування акцiй;
15) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням
вимог, передбачених законом; { Пункт 15 частини другої статтi 33 в
редакцiї Закону N 2856-VI ( 2856-17 ) вiд 23.12.2010 }
16) прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних
зборiв;
17) обрання членiв наглядової ради, затвердження умов
цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що
укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з
членами наглядової ради;
{ Пункт 17 частини другої статтi 33 в редакцiї Закону N 2994-VI
( 2994-17 ) вiд 03.02.2011 }
18) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв
наглядової ради, за винятком випадкiв, встановлених цим Законом;
{ Пункт 18 частини другої статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно
iз Законом N 2994-VI ( 2994-17 ) вiд 03.02.2011 }
19) обрання членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора), прийняття
рiшення про дострокове припинення їх повноважень;
{ Пункт 19 частини другої статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно
iз Законом N 2994-VI ( 2994-17 ) вiд 03.02.2011 }
20) затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора);
{ Пункт 20 частини другої статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно
iз Законом N 2994-VI ( 2994-17 ) вiд 03.02.2011 }
21) обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про
припинення їх повноважень;
{ Частину другу статтi 33 доповнено новим пунктом 21 згiдно iз
Законом N 2994-VI ( 2994-17 ) вiд 03.02.2011 }
22) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо
ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого
правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства;
{ Частину другу статтi 33 доповнено новим пунктом 22 згiдно iз
Законом N 2994-VI ( 2994-17 ) вiд 03.02.2011 }
23) прийняття рiшення про видiл та припинення товариства,
крiм випадку, передбаченого частиною четвертою статтi 84 цього
Закону, про лiквiдацiю товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї,
затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж
акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог
кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу;
24) прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової
ради, звiту виконавчого органу, звiту ревiзiйної комiсiї
(ревiзора);
25) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного
управлiння товариства;
26) обрання комiсiї з припинення акцiонерного товариства;
27) вирiшення iнших питань, що належать до виключної
компетенцiї загальних зборiв згiдно iз статутом товариства.
{ Пункт 27 частини другої статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно
iз Законом N 2994-VI ( 2994-17 ) вiд 03.02.2011 }
3. Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної
компетенцiї загальних зборiв, не можуть бути переданi iншим
органам товариства.
Вiдповiдно ст.60 Закону України "Про акцiонернi товариства" , в товариствi дiє одноосiбний виконавчий орган в особi генерального директора Харченко Миколи Євстафiйовича.
1. Порядок прийняття рiшень особою, яка здiйснює повноваження
одноосiбного виконавчого органу, встановлюється статутом
акцiонерного товариства.
{ Частина перша статтi 60 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом
N 2994-VI ( 2994-17 ) вiд 03.02.2011 }
Одноосiбний виконавчий орган.
2. Особа, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого
органу, вправi без довiреностi дiяти вiд iменi акцiонерного
товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти
правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати
розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками
товариства.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Приватне акцiонерне товариство "Техмас-Україна" 23286358 69071Україна мiсто Запорiжжя Чарiвна, 48 кв.240 98.4925
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Антоненко Iрина Миколаївна СА 334086 30.01.1997 Шевченкiвський РВ УМВС у Запорiзькiй обл. 0.402
Антоненко Сергiй Миколацович СА 334085 30.01.1997 Шевченкiвський РВ УМВС у Запорiзькiй обл. 0.402
Харченко Микола Євстафiйович СА 579792 20.11.1997 Орджонiкiдзевський РВ УМВС у Запорiзькiй обл. 0.7035
Усього 100.00

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу-6 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом-0.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0.
Фонд оплати працi - 108548.00грн.
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року у звiтному перiодi, фонд оплати працi збiльшився на 13244.00 грн.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента- кадрова програма не розроблялась.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Харченко Микола Євстафiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СА 579792 20.11.1997 Орджонiкiдзевським РВ УМВС у Запорiзькiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1965
6.1.5. Освіта**
середня-спецiальна,Диплом №ПТ № 721663 вiд 05.07.1991р.видано Запорiзьким авiацiйним технiкумом iм.О.Г.Iвченка
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Техмас-Україна", Голова правлiння
6.1.8. Опис
Генеральний директор АТ "Авiатехмас" з функцiєю одноосiбного виконавчого органу, згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту. Винагороду не отримував в тому числi в натуральнiй форм. Отримує заробiтну плату.
Судимостi не має.
Стаж роботи 18 рокiв, попередня посада -голова правлiння ЗАТ "Техмас-Україна".
За сумiсництвом займає посаду генерального директора АТ "Техмас-Україна",м.Запорiжжя,вул.Чарiвна,б.48,кв.240
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
голова ревiзiйної комiсiї АТ "Авiатехмас"
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Антоненко Сергiй Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СА 334085 30.01.1997 Шевченкiвський РВ УМВС у Запорiзькiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1955
6.1.5. Освіта**
вища ,Диплом КВ №764331 вiд 23.06.1984р видано Запорiзьким машинобудiвним iнститутом iм.В.Я.Чубаря
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник голови правлiння ЗАТ "Техмас-Україна"
6.1.8. Опис
голова ревiзiйної комiсiї АТ "Авiатехмас", заступник генерального директора АТ "Авiатехмас", виконує обов'язки згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства", та Статуту товариства. Винагороду не отримував , в тому числi в натуральнiй формi. Отримує заробiтну плату.
Судимостi не має.
Стаж керiвної роботи 18 рокiв.
Голова ревiзiйної комiсiї АТ "Техмас-Україна",м.Запорiжжя,вул. Чарiвна,б.48,кв.240.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Антоненко Iрина Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СА 334086 30.01.1997 Шевченкiвський РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1962
6.1.5. Освіта**
Вища,Диплом УВ № 953352 вiд 20.06.1996 Запорiзького державного унiверситету
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Техмас-Україна",головний бухгалтер
6.1.8. Опис
Головний бухгалтер АТ "Авiатехмас", виконує обов'язки згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту товариства. Винагороду не отримувала, в т.ч. в натуральнiй формi. Отримує заробiтну плату .Судимостi не має.Стаж керiвної роботи - 18 рокiв.За сумiсництвом - головний бухгалтер АТ"Техмас-Україна", вул.Чарiвна,б.48,кв.240,Запорiжжя,69071
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
генеральний директор Харченко Микола Євстафiйович СА 579792 20.11.1997 Орджонiкiдзевським РВ УМВС в Запорiзькiй обл. 70 0.7035 70 0 0 0
голова ревiзiйної комiсiї АТ "Авiатехмас" Антоненко Сергiй Миколайович СА 334085 30.01.1997 Шевченкiвським РВ УМВС в Запорiзькiй обл. 40 0.4020 40 0 0 0
головний бухгалтер Антоненко Iрина Миколаївна СА 334086 30.01.1997 Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 40 0.4020 40 0 0 0
Усього 150 1.5075376 150 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Приватне акцiонерне товариство "Техмас-Україна" 23286358 69071 Україна Запорізька Шевченкiвський мiсто Запорiжжя Чарiвна 48, кв.240 9800 98.492500 9800 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 9800 98.492500 9800 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 23.04.2012
Кворум зборів** 100.00
Опис Пропозицiї до перелiку питань порядку денного були наданi на вимогу ст.37; ст.38 Закону України "Про акцiонернi товариства" генеральним директором-одноосiбним виконавчим органом паном Харченко М.Є. Додаткових питань до порядку денного не було. Результати розгляду питань порядку денного - всi питання порядку денного були розглянутi, прийнятi та затвердженi загальними зборами акцiонерiв -одноголосно. Питання порядку денного: 1. Про обрання робочих органiв АТ "Авiатехмас" та затвердження їх складу. 2. Затвердження рiчного звiту АТ "Авiатехмас" за 2011р. 3. Розподiл прибутку i збиткiв АТ "Авiатехмас" з урахуванням вимог, передбачених законодавством. 4. Про виплату дивiдендiв. 5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. 6. Про схвалення значного правочину та надання повноважень на пiдписання контрактiв, фiнансових, банкiвських документiв, довiреностей, процесуальних документiв та iнших дiй, перелiк яких вказано у роздiлi 10.2 Статуту Товариства строком до 23.04.2013р. 7. Про обрання ревiзiйної комiсiї АТ "Авiатехмас" Прийнятi рiшення: 1.Обрано робочi органи АТ "Авiатехмас" та затверджено їх склад. 2.Затверджено рiчний звiт АТ "Авiатехмас". 3.Прийнято рiшення про розподiл прибутку i збиткiв АТ "Авiатехмас", з урахуванням вимог, передбачених законодавством. 4.Прийнято рiшення про дивiденти - дивiденти не нараховувати та не виплачувати. 5.Прийняте рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. 6.Надано згоду на схвалення значного правочину та надання повноважень на пiдписання контрактiв, фiнансових, банкiвських документiв, довiреностей, процесуальних документiв та iнших дiй, перелiк яких вказано у роздiлi 10.2 Статуту Товариства строком до 23.04.2013р. 7. Переобрано дiючих членiв та голову ревiзiйної комiсiї на наступний термiн у вiдповiдностi до Закону "Про акцiонернi товариства" та Статуту АТ "Авiатехмас". Всi рiшення прийнятi у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" та Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.00 0.00 0.00 0.00
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.00 0.00 0.00 0.00
Сума виплачених дивідендів, грн. 0.00 0.00 0.00 0.00
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 18.04.2012
Дата виплати дивідендів
Опис Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2012р прийняте рiшення дивiденти не нараховувати та не виплачувати. Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдентiв -18.04.2012р.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна Київська Шевченкiвський мiсто Київ вул.Б.Грiнченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 044-3777016
Факс 044-2791249
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Договiр № Е-2766 вiд 27.12.2010р про надання послуг обслуговування випуску цiнних паперiв Емiтента: прийом на зберiгання вiд Емiтента глобального сертифiкату цiнних паперiв Емiтента, вiдкриття та ведення рахунку Емiтента у цiнних паперах, виконання операцiй Емiтента з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень Емiтента. Операцiї з надання послуг щодо: виплати доходiв за цiнними паперами у виглядi цiнних паперiв та грошових коштiв, переведення всього випуску цiнних паперiв з документарної форми iснування в бездокументарну на пiдставi розпоряджень Емiтента та iн.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство комерцiйний банк "ПРИВАТБАНК" в особi Фiлiї "Запорiзьке регiональне управлiння"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23788752
Місцезнаходження 69065 Україна Запорізька Ленiнський мiсто Запорiжжя вул.Iнженерна,1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 483524
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiся з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.08.2009
Міжміський код та телефон 061-2184733
Факс 061-2184742
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Договiр № Е3-24/036-11 вiд 18.01.2011р про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв Приватного акцiонерного товариства "Авiатехмас". Послуги щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах, зарахування на них iменних цiнних паперiв Приватного акцiонерного товариства "Авiатехмас" та iнш.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Горбунова Тетяна Олегiвна
Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2603908789
Місцезнаходження 69063 Україна Запорізька Жовтневий мiсто Запорiжжя вул.Тургенєва буд.27 кв.4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4248
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.01.2009
Міжміський код та телефон 061-2897653
Факс 061-2897653
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Договiр на надання аудиторських послуг №15\11 вiд 01.10.2012р

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29.12.2010 208/08/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України UA4000105647 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 10.00 9950 99500.00 100.00
Опис Акцiї товариства на первинному органiзованому зовнiшньому i внутрiшньому ринках цiнних паперiв не продавалися. Заявки для лiстингу/делiстингу до фондових бiрж не подавалися. Додатковий випуск акцiй у звiтному роцi не проводився.
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Закрите акцiонерне товариство "Авiатехмас" було засноване згiдно рiшення Засновникiв та Установчого договору вiд 12.03.1996 року та у вiдповiдностi до чинного законодавства України зареєстроване 20.05.1996року.
На Загальних зборах акцiонерiв 10 травня 2010 року змiнено тип акцiонерного товариства з Закритого акцiонерного товариства на Приватне акцiонерне товариство. Приватне акцiонерне товариство "Авiатехмас" є правонаступником Закритого акцiонерного товариства "Авiатехмас" з усiх майнових прав та обов'язкiв. У вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 23 листопада 2010 року було прийнято рiшення про дематерiалiзацiю акцiй.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Товариство створене з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi для отримання прибутку в iнтересах акцiонерiв товариства, а також його працiвникiв. Органiзацiйну структуру пiдприємства складають: Перший рiвень управлiння: - загальнi збори акцiонерiв; Другий рiвень управлiння -одноосiбний виконавчий орган -генеральний директор; - ревiзiйна комiсiя. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi емiтента протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фiнансово-господарська дiяльнiсть здiйснюється згiдно з дiючим законодавством: Законом України вiд 16.07.99р. №996 <Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi> (далi - Закон №996) i затвердженими положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку (далi - П(С)БО) - №80 вiд 30.12.11р. Наказ про облiкову полiтику. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку на пiдприємствi, забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi на пiдставi ст.8 Закону №996 покладено на керiвника пiдприємства. Ведення бухгалтерського облiку покладено на бухгалтерську службу (бухгалтерiю) пiдприємства на чолi з головним бухгалтером.
I. Органiзацiя бухгалтерського облiку
1.1. Бухгалтерський облiк здiйснюється бухгалтерiєю пiдприємства, яку очолює головний бухгалтер.
1.2. Кiлькiсний та якiсний склад бухгалтерiї визначається штатним розписом i затверджується окремим наказом керiвника пiдприємства.
2. Права й обов'язки головного бухгалтера та всiх посадових осiб бухгалтерiї визначаються Законом про бухгалтерський облiк, цим наказом та затвердженими посадовими iнструкцiями.
2.1. Вiдповiдно до пункту 7 статтi 8 Закону про бухгалтерський облiк головний бухгалтер пiдприємства:
2.1.1. забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання й подання у встановленi строки фiнансової звiтностi;
2.1.2. органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй;
2.1.3. бере участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних iз недостачами та вiдшкодуванням втрат вiд недостач, крадiжок i псування цiнностей пiдприємства.
2.2. Розпорядження головного бухгалтера, якi стосуються становлення та ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, є обов'язковими для виконання усiма структурними пiдроздiлами й усiма працiвниками пiдприємства.
2.2.1. Цим наказом головний бухгалтер надiляється правом другого пiдпису, який вiн ставить на первинних бухгалтерських документах, реєстрах бухгалтерського облiку та вiдповiдних звiтах згiдно з перелiком, наведеним у додатку до цього наказу (крiм платiжних доручень).
2.3. Головний бухгалтер несе особисту вiдповiдальнiсть перед керiвником пiдприємства, призначеним на вiдповiдну посаду його власником(ами), згiдно з перелiком питань, наведених у пунктi 2.1 цього наказу.
2.3.1. За вiдсутностi головного бухгалтера вищезазначенi (див. п. 2.1 цього наказу) обов'язки та вiдповiдальнiсть покладаються на його першого заступника.
2.3.2. Вiдповiдальнiсть iнших працiвникiв бухгалтерiї регулюється посадовими iнструкцiями, якi затверджуються керiвником пiдприємства.
II. Ведення бухгалтерського облiку
1. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснюється iз застосуванням комп'ютерної бухгалтерської програми 1С: Бухгалтерiя.
Вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть реєстрiв облiку, порядку й способу реєстрацiї та узагальнення iнформацiї, передбачених цiєю комп'ютерною програмою, вимогам законодавства, покладається на головного бухгалтера пiдприємства.
2. Згiдно з пунктом 1.3 Положення про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.05.95 р. N 88, всi первиннi документи, облiковi реєстри, фiнансова, статистична та iнша звiтнiсть складаються українською мовою. Документи, що є пiдставою для записiв у бухгалтерському облiку i складенi iноземною мовою, повиннi мати узгоджений автентичний переклад українською мовою вiдповiдно до вимог статтi 11 Закону України "Про мови в Українськiй РСР".
3. З метою забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку й звiтностi проводити iнвентаризацiю активiв та зобов'язань вiдповiдно до статтi 10 Закону про бухгалтерський облiк та iнших нормативних документiв.
4.Iнвентаризацiя активiв i зобов'язань, пiд час якої перевiряються їх наявнiсть, документальне пiдтвердження i стан та дається оцiнка, визначається ефективнiсть застосування окремих принципiв, методiв i процедур бухгалтерського облiку i розробляються пропозицiї щодо змiни окремих параметрiв облiкової полiтики на наступний звiтний перiод (рiк), проводиться перед складанням рiчної фiнансової звiтностi пiдприємства. Точний час i порядок її проведення, вiдповiдальнi особи визначаються керiвником пiдприємства окремим письмовим розпорядженням (наказом).
8.2. У всiх iнших випадках об'єкти й перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї визначаються керiвником пiдприємства на пiдставi чинного законодавства у мiру необхiдностi.
III. Принципи i методи вiдображення у бухгалтерському
облiку окремих активiв i господарських операцiй
1. Основнi засоби
Вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби" пiдприємством обрано метод нарахування амортизацiї до 01.04.2011р.-податковий, прямолiнiйний з 01.04.2011р. Вартiсну ознаку предметiв, що належать до малоцiнних необоротних матерiальних активiв, встановлено у сумi до 1 000 грн .
Амортизацiю за МНМА нараховується 100 % при вводi в експлуатацiю.
2. Нематерiальнi активи
Вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи" пiдприємством обрано прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї нематерiальних активiв. При цьому лiквiдацiйну вартiсть прирiвнюємо до нуля.
3. Запаси
Первинна вартiсть запасiв визначається вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси". Списання матерiалiв здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi запасiв. Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, списується з балансу з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання.
4. Дебiторська заборгованiсть
Згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть" поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина сумнiвних боргiв у разi виникнення сумнiвної заборгованостi.
5. Зобов'язання
Згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання" зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому унаслiдок його погашення. Поточнi зобов'язання вiдображаються за сумою погашення.
6. Дохiд
Дохiд визнається i оцiнюється згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 "Дохiд".
7. Витрати
Згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 16 "Витрати" витрати вiдображаються у балансi одночасно iз зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань, а у Звiтi про фiнансовi результати - одночасно з доходами, для отримання яких вони понесенi.
Витрати пiдприємство вiдображає згiдно з вимогами П(С)БО 16 та вимогами Податкового кодексу України.
IV. Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах
Згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 6 "Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах" виправлення помилок, допущених при складаннi фiнансових звiтiв у попереднiх перiодах, здiйснюється шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного року.
Виправлення помилок, якi вiдносяться до попереднiх перiодiв, передбачає повторне вiдображення вiдповiдної порiвняльної iнформацiї у фiнансовiй звiтностi.
Облiкова полiтика може змiнюватися, тiльки якщо змiнюються статутнi вимоги, вимоги органу, який затверджує положення (стандарти) бухгалтерського облiку, або якщо змiни забезпечать достовiрне вiдображення подiй чи операцiй у фiнансовiй звiтностi пiдприємства.
Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до П(С)БО та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки, виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ,стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України ?Про акцiонернi товариства?; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента .
Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв визначається нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi, затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв України. Концептуальною основою фiнансової звiтностi, яку використано для пiдготовки фiнансових звiтiв, є законодавство України.
Внутрiшня облiкова полiтика пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам П(С)БО.
Текст аудиторського висновку
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного Товариства
«Авiатехмас»
за 2012рiк
Адресат – Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України
Керiвництву АТ «Авiатехмас»
Акцiонерам АТ «Авiатехмас»
Мною, фiзичною особою - пiдприємцем , аудитором, Горбуновою Тетяною Олегiвною (iдентифiкацiйний номер фiзичної особи - 2603908789, мiсцезнаходження-69063 м. Запорiжжя, вул. Тургенєва,27-4, реєстрацiйнi данi-29.01.2009р., № запису про включення в Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб-пiдприємцiв-2 103 000 0000 049223 Виконавчим комiтетом Запорiзької мiської Ради, номер та дата видачi свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги –№ 4248 вiд 29.01.2009р, яке чинне до 29.01. 2014р. , номер, серiя, дата видачi сертифiката аудитора – А № 002735 вiд 02.11.1995р., яке чинне до 02.11.2014 р. проведено аудиторську перевiрку у вiдповiдностi з договором № 15\11 вiд 01 жовтня 2012р. – фiнансового звiту суб”єкта малого пiдприємництва за 2012рiк» - Приватного акцiонерного товариства «Авiатехмас» з метою вказування незалежної думки вiдносно достовiрностi фiнансової звiтностi в усiх суттєвих аспектах та вiдповiдностi даним бухгалтерського облiку та адекватностi вiдображення результатiв господарювання за 2012 р.
Основнi вiдомостi про емiтента:
Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство «Авiатехмас»
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiї України.
23790832
Мiсцезнаходження
69098 м. Запорiжжя, вул.Чарiвна\Полякова,буд.163\1,кв.3
Дата державної реєстрацiї
20.05.1996р.
Основнi вiдомостi про фiзичну особу – суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi – аудитора:
Прiзвище, iм’я та по батьковi фiзичної особи
Фiзична особа - пiдприємець Горбунова Тетяна Олегiвна
Номер i дата видачi Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України;
№ 4248 вiд 29.01.2009р, яке чинне до 29.01. 2014р.
Мiсце проживання фiзичної особи
69063 м. Запорiжжя, вул.Тургенєва,27-4
Телефон (факс) фiзичної особи.
061-701-30-17

Основнi вiдомостi про здiйснення договору на проведення аудиту
Дата i номер договору на проведення аудиту
01.10.2012р. № 15\11
Дата початку проведення аудиту
Дата закiнчення проведення аудиту

01.10.2012р.
29.03.2013р.

Опис аудиторської перевiрки, у якому зазначається, що аудит було здiйснено вiдповiдно до МСА та цих Вимог, надається перелiк фiнансових звiтiв, якi складають повний комплекс фiнансової звiтностi, iз зазначенням дати або перiоду, за який вони складенi, а також зроблено описання важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi примiтки до фiнансової звiтностi.
Джерелом аудиторської перевiрки за перiод з 01.01.2012р. по 31.12.2012р. були вибранi наступнi документи :
- Фiнансовi звiти суб”єкта малого пiдприємництва за 2012р.
- Вибiрково первиннi документи, регiстри синтетичного та аналiтичного, облiку, зведенi облiковi документи, що вiдображають господарськi операцiї за перiод з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.
Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з вимогами Закону України „Про аудиторську дiяльнiсть та Мiжнародними стандартами аудиту контролю якостi, аудиту,огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг(видання 2010року) , якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi. При проведенi аудиторської перевiрки аудитор керувався Законом України „Про аудиторську дiяльнiсть„ Законом України „Про акцiонернi товариства», Цивiльним кодексом України, Законом України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi ”, Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29.09.2012 року ,та зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2012 р. за № 1358/20096, Положенням щодо пiдготовки аудиторських висновкiв , якi подають до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку № 1528 вiд 19.12.2006р.Мiжнароднi стандарти аудиту стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог , а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Описання важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi примiтки до фiнансової звiтностi
Облiкова полiтика на пiдприємствi протягом 2012року є незмiнною.Згiдно з Наказом про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку № 01 вiд 05.01.2011р. важливi аспекти облiкової полiтики :
I. Органiзацiя бухгалтерського облiку
1.1. Бухгалтерський облiк здiйснюється бухгалтерiєю пiдприємства, яку очолює головний бухгалтер.
1.2. Кiлькiсний та якiсний склад бухгалтерiї визначається штатним розписом i затверджується окремим наказом керiвника пiдприємства.
2. Права й обов'язки головного бухгалтера та всiх посадових осiб бухгалтерiї визначаються Законом про бухгалтерський облiк, цим наказом та затвердженими посадовими iнструкцiями.
2.1. Вiдповiдно до пункту 7 статтi 8 Закону про бухгалтерський облiк головний бухгалтер пiдприємства:
2.1.1. забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання й подання у встановленi строки фiнансової звiтностi;
2.1.2. органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй;
2.1.3. бере участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних iз недостачами та вiдшкодуванням втрат вiд недостач, крадiжок i псування цiнностей пiдприємства.
2.2. Розпорядження головного бухгалтера, якi стосуються становлення та ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, є обов'язковими для виконання усiма структурними пiдроздiлами й усiма працiвниками пiдприємства.
2.2.1. Цим наказом головний бухгалтер надiляється правом другого пiдпису, який вiн ставить на первинних бухгалтерських документах, реєстрах бухгалтерського облiку та вiдповiдних звiтах згiдно з перелiком, наведеним у додатку до цього наказу (крiм платiжних доручень).
2.3. Головний бухгалтер несе особисту вiдповiдальнiсть перед керiвником пiдприємства, призначеним на вiдповiдну посаду його власником(ами), згiдно з перелiком питань, наведених у пунктi 2.1 цього наказу.
2.3.1. За вiдсутностi головного бухгалтера вищезазначенi (див. п. 2.1 цього наказу) обов'язки та вiдповiдальнiсть покладаються на його першого заступника.
2.3.2. Вiдповiдальнiсть iнших працiвникiв бухгалтерiї регулюється посадовими iнструкцiями, якi затверджуються керiвником пiдприємства.
II. Ведення бухгалтерського облiку
1. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснюється iз застосуванням комп'ютерної бухгалтерської програми 1С: Бухгалтерiя.
Вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть реєстрiв облiку, порядку й способу реєстрацiї та узагальнення iнформацiї, передбачених цiєю комп'ютерною програмою, вимогам законодавства, покладається на головного бухгалтера пiдприємства.
2. Згiдно з пунктом 1.3 Положення про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.05.95 р. N 88, всi первиннi документи, облiковi реєстри, фiнансова, статистична та iнша звiтнiсть складаються українською мовою. Документи, що є пiдставою для записiв у бухгалтерському облiку i складенi iноземною мовою, повиннi мати узгоджений автентичний переклад українською мовою вiдповiдно до вимог статтi 11 Закону України "Про мови в Українськiй РСР".
3. З метою забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку й звiтностi проводити iнвентаризацiю активiв та зобов'язань вiдповiдно до статтi 10 Закону про бухгалтерський облiк та iнших нормативних документiв.
4.Iнвентаризацiя активiв i зобов'язань, пiд час якої перевiряються їх наявнiсть, документальне пiдтвердження i стан та дається оцiнка, визначається ефективнiсть застосування окремих принципiв, методiв i процедур бухгалтерського облiку i розробляються пропозицiї щодо змiни окремих параметрiв облiкової полiтики на наступний звiтний перiод (рiк), проводиться перед складанням рiчної фiнансової звiтностi пiдприємства. Точний час i порядок її проведення, вiдповiдальнi особи визначаються керiвником пiдприємства окремим письмовим розпорядженням (наказом).
8.2. У всiх iнших випадках об'єкти й перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї визначаються керiвником пiдприємства на пiдставi чинного законодавства у мiру необхiдностi.
III. Принципи i методи вiдображення у бухгалтерському
облiку окремих активiв i господарських операцiй
1. Основнi засоби
Вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби" пiдприємством обрано метод нарахування амортизацiї -прямолiнiйний . Вартiсну ознаку предметiв, що належать до малоцiнних необоротних матерiальних активiв, встановлено у сумi до 2 500 грн . Амортизацiю за МНМА нараховується 100 % при вводi в експлуатацiю.
2. Нематерiальнi активи
Вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи" пiдприємством обрано прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї нематерiальних активiв. При цьому лiквiдацiйну вартiсть прирiвнюємо до нуля.
3. Запаси
Первинна вартiсть запасiв визначається вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси". Списання матерiалiв здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi запасiв. Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, списується з балансу з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання.

4. Дебiторська заборгованiсть
Згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть" поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина сумнiвних боргiв у разi виникнення сумнiвної заборгованостi.
5. Зобов'язання
Згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання" зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому унаслiдок його погашення. Поточнi зобов'язання вiдображаються за сумою погашення.
6. Дохiд
Дохiд визнається i оцiнюється згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 "Дохiд".
7. Витрати
Згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 16 "Витрати" витрати вiдображаються у балансi одночасно iз зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань, а у Звiтi про фiнансовi результати - одночасно з доходами, для отримання яких вони понесенi.
Витрати пiдприємство вiдображає згiдно з вимогами П(С)БО 16 та вимогами Податкового кодексу України.
IV. Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах
Згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 6 "Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах" виправлення помилок, допущених при складаннi фiнансових звiтiв у попереднiх перiодах, здiйснюється шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного року.
Виправлення помилок, якi вiдносяться до попереднiх перiодiв, передбачає повторне вiдображення вiдповiдної порiвняльної iнформацiї у фiнансовiй звiтностi.
Облiкова полiтика може змiнюватися, тiльки якщо змiнюються статутнi вимоги, вимоги органу, який затверджує положення (стандарти) бухгалтерського облiку, або якщо змiни забезпечать достовiрне вiдображення подiй чи операцiй у фiнансовiй звiтностi пiдприємства.

Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до П(С)БО та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки, виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ,стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента .

Опис вiдповiдальностi аудитора за наданням висновку стосовно фiнансових звiтiв
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосується складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Аудиторський висновок, який подається до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi – Комiсiя) при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, повинен бути складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 „Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть ”, МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».
Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв визначається нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi, затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв України. Концептуальною основою фiнансової звiтностi, яку використано для пiдготовки фiнансових звiтiв, є законодавство України.
Внутрiшня облiкова полiтика пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам П(С)БО.
На думку аудитора, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового стану результатiв дiяльностi АТ «Авiатехмас».
Висловлення думки
На мою думку, фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан, iнформацiю про реальний стан активiв та пасивiв Приватного акцiонерного товариства „Авiатехмас” станом на 31 грудня 2012р., його фiнансовi результати за 2012 рiк згiдно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку України та вiдповiдає чинному законодавству України щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.

Додатковий роздiл щодо вимог законодавчих та нормативних актiв
Iнша допомiжна iнформацiя
Ми висловлюємо думку щодо iншої додаткової iнформацiї, надання якої обумовлено Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)»,затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29.09.2012 року ,та зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2012 р. за № 1358/20096 .
Щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України (стосовно акцiонерних товариств) або частинi четвертiй статтi 144 Цивiльного кодексу України (стосовно товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю).
Для врахування чистих активiв аудитор керувався Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств № 485 вiд 17.11.2004р.та даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 2 „Баланс„.
Чистi активи АТ «Авiатехмас» станом на 31.12.2012р. складають 2062,0 тис. грн., що бiльше статутного капiталу пiдприємства.
Розмiр Статутного капiталу АТ «Авiатехмас» порiвняно з розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень ч.3 статтi 155 Цивiльного Кодексу України.
На мою думку, чистi активи АТ «Авiатехмас» станом на 31.12.2012р. бiльш Статутного капiталу , складеного пiдприємством , що вiдповiдає вимогам дiючого законодавства України.
Щодо наявностi суттєвих викривлень мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть»)
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 « Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
Наявнiсть суттєвих викривлень мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть» в фiнансовiй звiтностi за 2012рiк АТ «Авiатехмас» -вiдсутня.
Щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».
Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть дiючому законодавству суми мiнiмального правочину.
Згiдно ст.70 Закону України «Про акцiонерi товариства» -значний правочин.-п. 1 ст. 70-рiшення про вчинення значного правочину , якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, приймається наглядовою радою.

За даними фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2012 року 10% активiв товариства становлять 211,32 тис. грн.; 25% активiв становлять 528,03 тис. грн.,50 % активiв-1056,6 тис.грн.
Згiдно iнформацiї, наданої АТ «Авiатехмас» - пiдприємство протягом 2012року не вчиняло значних правочинiв бiльш нiж 25 % суми активiв пiдприємства. Правочини до 10 % активiв товариства зi Статутом пiдприємства генеральний директор має право складати.
Таким чином, iнформацiя про значнi правочини в АТ «Авiатехмас» розкривається у цiлому згiдно з вимогами статуту пiдприємства та Законом України «Про акцiонерi товариства».
Щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».
Аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо вивчення корпоративного управлiння Приватного акцiонерного товариства «Авiатехмас» за 2012р.
АТ «Авiатехмас» здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Статуту у вiдповiдностi до вимог Цивiльного та Господарського кодексiв України, Законiв України «Про акцiонернi Товариства», «Про цiннi папери та фондовий ринок», "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" та iнших законодавчих актiв України.
Органами управлiння Товариства є:
-Загальнi Збори акцiонерiв – вищий орган Товариства;
-Одноособовий виконавчий орган Товариства –Генеральний директор – виконавчий орган, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства;
Органи Товариства створюються та дiють вiдповiдно до Статуту Товариства.
Загальнi Збори акцiонерiв є вищим органом АТ «Авiатехмас», який може вирiшувати будь-якi питання його дiяльностi, у тому числi тi, що переданi до компетенцiї iнших органiв Товариства. Загальнi Збори проводяться раз на рiк обов’язково не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року (рiчнi загальнi Збори).
Директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства та дiє вiдповiдно до цього Статуту.
Згiдно статуту товариства ревiзiйна комiся здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконачого органу Товариства. Права та обов”язки ревiзiйної комiсiї визначаються Законом України «Про акцiонерi товариства» ,Статутом та Положенням «Про ревiзiйну комiсiю».
Звiти ревiзiйної комiсiйної складаються щорiчно- до аудиторської перевiрки буди надани звiти за 2011р. та 2012р. Порушень у дiяльностi АТ «Авiатехмас» ревiзiйною комiсiєю не виявлено.
Аудиторська перевiрка за 2012р. була проведена згiдно з договором №15\11 вiд 01.10.2012р.,пiдписаним генеральним директор АТ «Авiатехмас»-Харченко М.Є.
10.08.2010р. були здiйсненi змiни до статуту пiдприємства, якi приймаються на загальних зборах акцiонерiв АТ «Авiатехмас».
19 листопада 2010р .загальними зборами акцiонерiв були затвердженi змiни до Статуту пiдприємства, останнi збори акцiонерiв були здiйсненi 23 квiтня 2012р.
Таким чином, у цiлому –стан корпоративного управлiння Приватного акцiонерного товариства «Авiатехмас» вiдповiдає вимогам Статуту пiдприємства та Закону України «Про акцiонернi товариства».
Щодо iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства на рiвнi фiнансової звiтностi (МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi»).
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу , якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Для оцiнки ризикiв суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства аудитор використав своє професiйне судження та :
а) iдентифiкував ризики шахрайства шляхом розгляду iнформацiї, отриманої пiд час процедур оцiнки ризикiв, та вивчання класiв операцiй ,залишкiв на рахунках та розкриттiв у фiнансових звiтах;
б) спiввiднiс iдентифiкованi ризики шахрайства з тим, що може виявитись невiрним на рiвнi тверджень ; в) розглянув вiрогiдну величину потенцiйного викривлення включно з можливiстю, що ризик може призвести до численних викривлень, та вiрогiднiстю фактичної наявностi самого ризику.
На протязi аудиторської перевiрки за 2012рiк ( пiд час виконання аудиторських процедур), аудитор отримав розумiння системи контролю, якi були розробленi та впровадженi управлiнським персоналом товариства для запобiгання та виявлення шахрайства. Отримання такого розумiння, використання свого професiйного судження та виконання усiх вищевказаних процедур iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв аудитором викривлення фiнансової звiтностi товариства внаслiдок шахрайства не встановлено.
Таким чином,аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення в АТ «Авiатехмас» у 2012р.внаслiдок шахрайства.
Висловлення думки аудитора про показники фiнансової стабiльностi та платоспроможностi АТ «Авiатехмас» за 2012рiк
АНАЛIЗ ПОКАЗНИКIВ
фiнансової стабiльностi та платоспроможностi за 2012р.
АТ «Авiатехмас»

Показник
Станом на 01.01.2012р.
Станом на 31.12.2012р.
Нормативнi значення
1.
Коефiцiєнт покриття
32,93
22,09
>1
2.
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi
25,1
14,60
0,6-0,8
3.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
21,08
18,32
>0 збiльшення
4.
Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї)
0,97
0,96
>0,5
5.
Коефiцiєнт фiнансування
0,03
1,02
<1 збiльшення
6.
Сума коштiв у розпорядженнi пiдприємства (тис. грн.)
2113,2
2153,0
7.
Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу
0,92
0,95
>0 збiльшення
8.
Коефiцiєнт забезпечення власними оборотними засобами
31,93
22,65
Не менш нiж 0
9.
Чистий оборотний капiтал (тис. грн.)
1893,7
1919
>0 збiльшення
Загальний коефiцiєнт покриття характеризує достатнiсть оборотних коштiв пiдприємства для погашення своєї заборгованостi i показує скiльки грошових одиниць обiгових коштiв припадає на кожну грошову одиницю короткострокових зобов’язань. Згiдно з балансом АТ «Авiатехмас» цей коефiцiєнт на 01.01.2012р.- 32,93, на 31.12.2012р.- 22,09 , вiн зменшився на 10,84.

Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi характеризує, наскiльки можливим є погашення короткострокових зобов’язань за рахунок коштiв на поточному рахунку та iнших рахунках в установах банку, а також коштiв у короткострокових цiнних паперах та дебiторськiй заборгованостi. Пiдприємство має можливiсть погасити короткостроковi зобов’язання. На 01.01.2012р. вiн становить 25,1 а 31.12.2012р.- 14,60 ,вiн зменьшився на 10,5 тис.грн.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує наскiльки можливим є негайне погашення короткострокових зобов’язань швидко лiквiдними грошовими засобами та цiнними паперами. Вiн становить на 01.01.2012р.-21,08, на 31.12.2012р.- 18,32, вiн зменьшився на 2,76.
Коефiцiєнт автономiї показує вагу власних коштiв в загальнiй сумi джерел фiнансування, його нормативне значення > 0,5:
на 01.01.2012р.-0,97;
на 31.12.2012р.-0,96, вiн зменьшився на 0,01 .
Сума коштiв у розпорядженi пiдприємства збiльшилась на 39,8 тис.грн., чистий оборотний капiтал станом на 31.12.2012р. складає 1919,0 тис.грн.
На мою думку, фiнансовий стан АТ «Авiатехмас» станом на 31.12.2012р. можна охарактеризувати як середнiй рiвень лiквiдностi та платоспроможностi.
Використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi товариства згiдно з МСА 570 «Безперервнiсть».
Управлiнський персонал АТ «Авiатехмас» здiйснював оцiнку суб’єкту господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть,на думку аудитора, фiнансова звiтнiсть АТ «Авiатехмас»за 2012рiк складена на основi припущення про безперервнiсть.
Розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до встановлених нормативiв , зокрема нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку та\або Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ;
Основнi засоби складають - станом на 01.01.2012 р. по первiснiй вартостi – 329,1 тис. грн., знос – 168,9 тис. грн., залишкова вартiсть – 160,2 тис. грн., станом на 31.12.2012р. основнi засоби складають по первiснiй вартостi складають 336,4 тис.грн., знос – 193,4 тис. грн.,залишкова вартсыть станом на 31.12.2012р.-143,0 тис.грн. Метод нарахування амортизацii - прямолiнiйний.
Облiк основних засобiв ведеться згiдно з вимогами П(С)БО № 7 “Основнi засоби”. У бухгалтерському облiку забезпечено вiдповiднiсть аналiтичного та синтетичного облiку основних засобiв чинному законодавству України. Порушень не виявлено.
На мою думку, облiк основних засобiв достовiрно вiдображено у бухгалтерському облiку пiдприємства та вiдповiдає вимогам П(С)БО № 7 “Основнi засоби”.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть також вiдсутня на пiдприємствi.
Облiк та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi ведеться згiдно з П(С)БО № 10 “Дебiторська заборгованiсть”.
Дебiторська заборгованiсть станом на 01.01.2012р. складала 238,5 тис. грн., станом на 31.12.2012р. – 269,1 тис. грн.У складi дебiторської заборгованостi сумнiвнiй та безнадiйнiй заборгованостi не має.На мою думку, облiк дебiторської заборгованостi ведеться згiдно П(С)БО № 10 “Дебiторська заборгованiсть”.
На мою думку, дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2012р.реально вiдображена у фiнансовiй звiтностi та у бухгалтерському облiку пiдприємства.
Облiк касових операцiй ведеться згiдно з вимогами Постанови Правлiння НБУ вiд 02.02.1995р. № 21 “Порядок ведення касових операцiй в народному господарствi України” та Постанови Правлiння в ред. вiд 13.10.1997р. № 334.Лiмiт каси пiдприємством дотримується.Операцiї на розрахунковому рахунку АТ «Авiатехмас» веде згiдно Iнструкцiї НБУ № 7 “Про безготiвковi рахунки в господарському облiку України ” .Грошовi кошти в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2012р. складають – 9,3 тис. грн.
За перевiряємий перiод iнвентаризацiя проведена згiдно Iнструкцiї по Iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв, якi ствердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 69 вiд 11.08.1994р. зi змiнами та доповненнями.
На мою думку, активи АТ «Авiатехмас» станом на 31.12.2012р. достовiрно вiдображенi в бухгалтерському облiку та пiдтверджуються iнвентаризацiєю статей бухгалтерського балансу та станом 31.12.2012р. активи АТ «Авiатехмас» складають 2153,0 тис. грн.

Розкриття iнформацiї про зобов’язання вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних (положень ) стандартiв бухгалтерського облiку та\або Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ;
Визнання та оцiнка реальностi кредиторської заборгованостi ведеться вiдповiдно до П(С)БО №11 “Зобов’язання та Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв капiталу, зобов’язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй.
Поточнi зобов”язання станом на 31.12.2012р. складають :
- короткостроковi кредити банкiв- 75,0 тис.грн.
iншi поточнi зобов”язання -0,2 тис. грн.
розрахунки з бюджетом-15,8 тис.грн.
Поточнi зобов’язання станом на 31.12.2012р. складають 91,0 тис. грн.
За перевiряємий перiод розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами i соцiальному страхуванню вiдповiдають чинному законодавству.
За перевiряємий перiод iнвентаризацiя грошових коштiв та розрахункiв з кредиторами проводилась згiдно Iнструкцiї по Iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв, якi ствердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 69 вiд 11.08.1994р. зi змiнами та доповненнями.
На мою думку,за перевiряємий перiод зобов’язання реально вiдображенi у фiнансовiй звiтностi та у бухгалтерському облiку пiдприємства.
Розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до встановлених нормативiв , зокрема нацiональних (положень ) стандартiв бухгалтерського облiку та\або Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ;
До складу власного капiталу станом на 31.12.2012р. входять:
Статутний капiтал – 99,5 тис. грн., що вiдповiдає статутним документам пiдприємства та сформовано у повному обсязi.
-Резервний капiтал-39,7 тис.грн.
- Нерозподiлений прибуток – 1922,8 тис. грн.(що вiдповiдає даним бухгалтерського облiку);
Облiк власного капiталу ведеться згiдно з вимогами Плану рахункiв , П(С)БО №5
“Звiт про власний капiтал”та iншими П(С)БО та станом на 31.12.2012р. власний капiтал складає 2062,0 тис. грн.
На мою думку, облiк власного капiталу пiдприємства станом на 31.12.2012р. достовiрно вiдображено у бухгалтерському облiку та звiтностi згiдно з вимогами дiючого законодавства України.
Сплата акцiонерним товариством статутного фонду (капiталу) у встановленi законодавством термiни (сплачено повнiстю чи частково).У разi, якщо статутний фонд (капiтал ) сплачено не у повному обсязi , зазначається розмiр сплаченої та несплаченої частини статутного фонду (капiталу);
На мою думку, Статутний капiтал АТ «Авiатехмас» на момент проведення аудиторської перевiрки сплачено повнiстю та у повному обсязi згiдно з вимогами чинного законодавства України.
Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку
Визнання доходiв в бухгалтерському облiку Товариства здiйснюється з використанням методу нарахування всiх факторiв, якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 15 "Дохiд", затв. Наказом МФУ вiд 29.11.1999р. № 290.
Для облiку доходiв використовуються рахунки 7-го класу. Товариство достовiрно розподiляє за елементами та ознаками доходи на рахунках бухгалтерського облiку згiдно з дiючими вимогами Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затв. Наказом МФУ вiд 30.11.1999р. №291. Протягом 2012р. АТ «Авiатехмас» було отримано дохiд з ПДВ у сумi 2461,3 тис. грн. , чистий доход складає 2091,3 тис. грн., iншi операцiйнi доходи складають 17,6 тис. грн.
Визнання витрат в бухгалтерському облiку Товариства здiйснюється з використанням методу нарахування всiх витрат, якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 "Витрати", затв. Наказом МФУ вiд 31.12.1999р. № 318. Витрати за 2012р. складають
2138,5 тис.грн.
Для облiку витрат використовуються рахунки витрат 9–го класу. Товариство достовiрно розподiляє за елементами та ознаками витрати на рахунках бухгалтерського облiку 9-го класу згiдно з дiючими вимогами Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затв. Наказом МФУ вiд 30.11.1999р. №291.
Чистий прибуток за 2012 рiк згiдно даних бухгалтерського облiку та форми № 2-М „ Звiту про фiнансовi результати „ за 2012 рiк складає 162,4 тис. грн. Показник чистого прибутку за 2012 рiк вiдображає вiдповiднiсть з формою № 1-М „Баланс” за 2012 рiк зi строкою 350 (гр.3 та гр. 4). Показники вiдповiдають один одному.
Ведення бухгалтерського облiку АТ «Авiатехмас» вiдповiдає Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.07.1999р. № 996-XIV.
На мою думку, чистий прибуток у фiнансовiй звiтностi АТ «Авiатехмас» достовiрно вiдображено та має ув’язку з формою № 1”Баланс„ станом на 31 грудня 2012 року та вiдповiдає даним бухгалтерського облiку пiдприємства.
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України „Про цiннi папери та фондовий ринок „.
АТ «Авiатехмас» повiдомило iнформацiю, що дiї на протязi 2012 року дiї, якi можуть вплинути на фiнансово - господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв не здiйснювались .
ФОП Аудитор Т.О. Горбунова
Сертифiкат аудитора серiя А
№ 002735, наданий рiшенням АПУ
№ 82 вiд 02.11.1995 р., яке чинне до 02.11.2014р.
Дата надання аудиторського висновку - 29 березня 2013 р.
Адреса аудитора - 69063, м. Запорiжжя,
вул. Тургенєва, б. 27, кв. 4

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
АТ "Авiатехмас" займається iмпортом в Україну олив,мастил та технiчних рiдин для авiацiї. Основними споживачами продукцiї є пiдприємства авiацiйної галузi.
Продукцiя постачається iз Росiї та країн Євросоюзу вiд безпосереднiх виробникiв.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Придбання або вiдчудження активiв за останнi п'ять рокiв не було. Iнвестицiй в данному напрямку не передбачається.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням товариства. Комерцiйна дiяльнiсть АТ "Авiатехмас" не супроводжується порушенням екологiї навколишнього середовища.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
На дiяльнiсть Товариства впливають кiлькiсть та платоспроможнiсть замовникiв. Висока ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Протягом звiтного року штрафнi санкцiї i компенсацiї за порушення законодавства товариством не виплачувались.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi емiтента здiйснюється за рахунок власних коштiв, та кредитних ресурсiв.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кiнець звiтного року товариство не має укладених, але ще не виконаних договорiв.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Товариство дотримується виконання усiх нормативно-правових актiв, якi регулюють його дiяльнiсть. Дiяльнiсть Товариства в майбутньому iстотно залежить вiд загальної ситуацiї в економiцi Українi та її законодавствi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiдженя та розробки за звiтний рiк не проводились.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Протягом звiтного перiоду судових справ, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства або його посадовi особи не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Вважаємо, що наведена у звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента. Аналiтичнi довiдки про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки фахiвцями емiтента не складалися.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 329.10 336.40 0.00 0.00 329.10 336.40
будівлі та споруди 224.40 224.40 0.00 0.00 224.40 224.40
машини та обладнання 69.20 69.20 0.00 0.00 69.20 69.20
транспортні засоби 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
інші 35.50 42.80 0.00 0.00 35.50 42.80
2. Невиробничого призначення: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
будівлі та споруди 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
машини та обладнання 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
транспортні засоби 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
інші 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Усього 329.10 336.40 0.00 0.00 329.10 336.40
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Термiни використання ОЗ (за основними групами): Будiвлi та споруди -20 рокiв; Машини та обладнання -5 рокiв ; Iншi (iнструменти, прилади, iнвентар, меблi та iнше) - 5 рокiв; МНМА -1 рiк. Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основнi засоби за усiма групами використовуються за призначенням. Первiсна вартiсть основних засобiв: 336,4 тис.грн Ступiнь зносу основних засобiв: 57,5 % Ступiнь використання основних засобiв: 100,0% Сума нарахованого зносу: 193,4 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду не було. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi. Вагомою складовою частиною основних засобiв пiдприємства є будiвлi. Крiм того, на балансi пiдприємства в складi основних засобiв знаходяться обчислювальна технiка, обладнання. Основнi засоби знаходяться за мiсцем розташування Товариства. Спосiб утримання активiв: за власний рахунок, власними можливостями. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства: екологiчних питань, що можуть позначитьсь на використання активiв Товариства немає. Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв Товариство немає.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 2062.000 2053.9000
Статутний капітал (тис. грн.) 99.50 99.50
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 99.50 99.50
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 1962.50тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 1962.50 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiону становить 1954.40тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiону становить 1954.40тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного Кодексу України дотримуються.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 75.0 X X
у тому числі:  
Кредит банку 12.07.2012 75.0 18.2 12.07.2013
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 15.8 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 0.2 X X
Усього зобов'язань X 91.00 X X
Опис: Визнання та оцiнка реальностi кредиторської заборгованостi ведеться вiдповiдно до П(С)БО №11 "Зобов'язання та Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй. Поточнi зобов'язання станом на 31.12.2012р складають 91.00тис.грн. За перевiряємий перiод розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами i соцiальному страхуванню вiдповiдають чинному законодавству. Iнвентаризацiя грошових коштiв та рахункiв з кредиторами проводилась згiдно Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв, якi ствердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України №69 вiд 11.08.1994р зi змiнами та доповненнями.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 1 0
2 2011 2 1
3 2010 3 2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): не має Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Кумулятивне голосування у вiдповiдностi ст.42 Закону України "Про акцiонернi товариства". Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): Голову та членiв ревiзiйної комiсiї переобрано на наступний термiн шляхом та у спосiб визначений Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства -кумулятивним голосуванням. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Наглядова рада в товариствi вiдсутня, вiдповiдно Статуту товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства".
Інші (запишіть) Наглядова рада в товариствi вiдсутня, вiдповiдно Статуту товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства".

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Наглядова рада в товариствi вiдсутня, вiдповiдно Статуту товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства".

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Наглядова рада в товариствi вiдсутня, вiдповiдно Статуту товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Наглядова рада в товариствi вiдсутня, вiдповiдно Статуту товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства".

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Так Ні Ні
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Так Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): вiдповiдальними за зберiгання Протоколiв є генеральний директор та головний бухгалтер. Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Положення про наглядову раду вiдсутнє, так як наглядової ради не iснує. Положення про акцiї не iснує- всi питання вирiшують загальнi збори акцiонерiв, Статут та законодавство України. Положення про порядок розподiлу прибутку не iснує- це компетенцiя загальних зборiв.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) не має

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Акцiонерне товариство не змiнювало зовнiшнього аудитора протягом останнiх трьох рокiв.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) не має

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Перевiрка ревiзiйної комiсiї проводилася останнього разу з власної iнiцiативи на вимогу законодавства України.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): не має
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) Не змiнювало

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: не має

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: не має
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року не має

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
не має
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
не має
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
не має
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
не має
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
не має
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
не має
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
не має
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
не має
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
не має
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
не має
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
не має
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
не має
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
не має
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
не має
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
не має
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
не має
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
не має
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
не має
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
не має
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
не має
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
не має

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Авiатехмас" за ЄДРПОУ 23790832
Територія за КОАТУУ 2310137500
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за КОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 46.71
Середня кількість працівників 6
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 69098, м.Запорiжжя, Шевченкiвський район, вул.Чарiвна/вул.Полякова буд.163/1 кв.3
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Форма № 1-м
Баланс на 30.12.2012 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 160.2 143.0
- первісна вартість 031 329.1 336.4
- знос 032 ( 168.9 ) ( 193.4 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 160.2 143.0
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 0 0
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 464.7 342.2
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 0 70.0
- первісна вартість 161 0 70.0
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 33.4 37.1
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 205.1 232.0
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 155.2 9.3
- у тому числі в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 1094.60 1319.00
Інші оборотні активи 250 0 0.4
Усього за розділом II 260 1953.00 2010.00
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 2113.20 2153.00
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 99.5 99.5
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Резервний капітал 340 39.7 39.7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1914.7 1922.8
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 2053.90000 2062.000
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 75.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 39.8 0
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 19.5 15.8
- зі страхування 570 0 0
- з оплати праці 580 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 0 0.2
Усього за розділом IV 620 59.3 91.0
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 2113.200 2153.0

Примітки не має
Керівник Харченко М.Є
Головний бухгалтер Антоненко I.М

Форма N 2-м
2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 30.12.2012 р.

Стаття Код рядка За звітний період за аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2461.3000 2066.1000
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 370.000 ) ( 287.900 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 2091.300 1778.200
Інші операційні доходи 040 17.600 60.700
Інші доходи 050 75.0 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 2183.900 1838.900
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 ( 1538.900 ) ( 1288.300 )
Інші операційні витрати 090 ( 579.200 ) ( 446.200 )
у тому числі: 091 0 0
092 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 100 ( 20.400 ) ( 208.800 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 2138.500 ) ( 1943.300 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) 130 45.4 -104.400
Податок на прибуток 140 ( 37.3 ) ( 58.000 )
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 8.100 -162.400
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0


Примітки Не має
Керівник Харченко М.Є
Головний бухгалтер Антоненко I.М

Інформація щодо аудиторського висновку

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного Товариства
«Авiатехмас»
за 2012рiк
Адресат – Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України
Керiвництву АТ «Авiатехмас»
Акцiонерам АТ «Авiатехмас»
Мною, фiзичною особою - пiдприємцем , аудитором, Горбуновою Тетяною Олегiвною (iдентифiкацiйний номер фiзичної особи - 2603908789, мiсцезнаходження-69063 м. Запорiжжя, вул. Тургенєва,27-4, реєстрацiйнi данi-29.01.2009р., № запису про включення в Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб-пiдприємцiв-2 103 000 0000 049223 Виконавчим комiтетом Запорiзької мiської Ради, номер та дата видачi свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги –№ 4248 вiд 29.01.2009р, яке чинне до 29.01. 2014р. , номер, серiя, дата видачi сертифiката аудитора – А № 002735 вiд 02.11.1995р., яке чинне до 02.11.2014 р. проведено аудиторську перевiрку у вiдповiдностi з договором № 15\11 вiд 01 жовтня 2012р. – фiнансового звiту суб”єкта малого пiдприємництва за 2012рiк» - Приватного акцiонерного товариства «Авiатехмас» з метою вказування незалежної думки вiдносно достовiрностi фiнансової звiтностi в усiх суттєвих аспектах та вiдповiдностi даним бухгалтерського облiку та адекватностi вiдображення результатiв господарювання за 2012 р.
Основнi вiдомостi про емiтента:
Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство «Авiатехмас»
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiї України.
23790832
Мiсцезнаходження
69098 м. Запорiжжя, вул.Чарiвна\Полякова,буд.163\1,кв.3
Дата державної реєстрацiї
20.05.1996р.
Основнi вiдомостi про фiзичну особу – суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi – аудитора:
Прiзвище, iм’я та по батьковi фiзичної особи
Фiзична особа - пiдприємець Горбунова Тетяна Олегiвна
Номер i дата видачi Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України;
№ 4248 вiд 29.01.2009р, яке чинне до 29.01. 2014р.
Мiсце проживання фiзичної особи
69063 м. Запорiжжя, вул.Тургенєва,27-4
Телефон (факс) фiзичної особи.
061-701-30-17

Основнi вiдомостi про здiйснення договору на проведення аудиту
Дата i номер договору на проведення аудиту
01.10.2012р. № 15\11
Дата початку проведення аудиту
Дата закiнчення проведення аудиту

01.10.2012р.
29.03.2013р.

Опис аудиторської перевiрки, у якому зазначається, що аудит було здiйснено вiдповiдно до МСА та цих Вимог, надається перелiк фiнансових звiтiв, якi складають повний комплекс фiнансової звiтностi, iз зазначенням дати або перiоду, за який вони складенi, а також зроблено описання важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi примiтки до фiнансової звiтностi.
Джерелом аудиторської перевiрки за перiод з 01.01.2012р. по 31.12.2012р. були вибранi наступнi документи :
- Фiнансовi звiти суб”єкта малого пiдприємництва за 2012р.
- Вибiрково первиннi документи, регiстри синтетичного та аналiтичного, облiку, зведенi облiковi документи, що вiдображають господарськi операцiї за перiод з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.
Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з вимогами Закону України „Про аудиторську дiяльнiсть та Мiжнародними стандартами аудиту контролю якостi, аудиту,огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг(видання 2010року) , якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi. При проведенi аудиторської перевiрки аудитор керувався Законом України „Про аудиторську дiяльнiсть„ Законом України „Про акцiонернi товариства», Цивiльним кодексом України, Законом України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi ”, Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29.09.2012 року ,та зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2012 р. за № 1358/20096, Положенням щодо пiдготовки аудиторських висновкiв , якi подають до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку № 1528 вiд 19.12.2006р.Мiжнароднi стандарти аудиту стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог , а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Описання важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi примiтки до фiнансової звiтностi
Облiкова полiтика на пiдприємствi протягом 2012року є незмiнною.Згiдно з Наказом про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку № 01 вiд 05.01.2011р. важливi аспекти облiкової полiтики :
I. Органiзацiя бухгалтерського облiку
1.1. Бухгалтерський облiк здiйснюється бухгалтерiєю пiдприємства, яку очолює головний бухгалтер.
1.2. Кiлькiсний та якiсний склад бухгалтерiї визначається штатним розписом i затверджується окремим наказом керiвника пiдприємства.
2. Права й обов'язки головного бухгалтера та всiх посадових осiб бухгалтерiї визначаються Законом про бухгалтерський облiк, цим наказом та затвердженими посадовими iнструкцiями.
2.1. Вiдповiдно до пункту 7 статтi 8 Закону про бухгалтерський облiк головний бухгалтер пiдприємства:
2.1.1. забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання й подання у встановленi строки фiнансової звiтностi;
2.1.2. органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй;
2.1.3. бере участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних iз недостачами та вiдшкодуванням втрат вiд недостач, крадiжок i псування цiнностей пiдприємства.
2.2. Розпорядження головного бухгалтера, якi стосуються становлення та ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, є обов'язковими для виконання усiма структурними пiдроздiлами й усiма працiвниками пiдприємства.
2.2.1. Цим наказом головний бухгалтер надiляється правом другого пiдпису, який вiн ставить на первинних бухгалтерських документах, реєстрах бухгалтерського облiку та вiдповiдних звiтах згiдно з перелiком, наведеним у додатку до цього наказу (крiм платiжних доручень).
2.3. Головний бухгалтер несе особисту вiдповiдальнiсть перед керiвником пiдприємства, призначеним на вiдповiдну посаду його власником(ами), згiдно з перелiком питань, наведених у пунктi 2.1 цього наказу.
2.3.1. За вiдсутностi головного бухгалтера вищезазначенi (див. п. 2.1 цього наказу) обов'язки та вiдповiдальнiсть покладаються на його першого заступника.
2.3.2. Вiдповiдальнiсть iнших працiвникiв бухгалтерiї регулюється посадовими iнструкцiями, якi затверджуються керiвником пiдприємства.
II. Ведення бухгалтерського облiку
1. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснюється iз застосуванням комп'ютерної бухгалтерської програми 1С: Бухгалтерiя.
Вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть реєстрiв облiку, порядку й способу реєстрацiї та узагальнення iнформацiї, передбачених цiєю комп'ютерною програмою, вимогам законодавства, покладається на головного бухгалтера пiдприємства.
2. Згiдно з пунктом 1.3 Положення про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.05.95 р. N 88, всi первиннi документи, облiковi реєстри, фiнансова, статистична та iнша звiтнiсть складаються українською мовою. Документи, що є пiдставою для записiв у бухгалтерському облiку i складенi iноземною мовою, повиннi мати узгоджений автентичний переклад українською мовою вiдповiдно до вимог статтi 11 Закону України "Про мови в Українськiй РСР".
3. З метою забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку й звiтностi проводити iнвентаризацiю активiв та зобов'язань вiдповiдно до статтi 10 Закону про бухгалтерський облiк та iнших нормативних документiв.
4.Iнвентаризацiя активiв i зобов'язань, пiд час якої перевiряються їх наявнiсть, документальне пiдтвердження i стан та дається оцiнка, визначається ефективнiсть застосування окремих принципiв, методiв i процедур бухгалтерського облiку i розробляються пропозицiї щодо змiни окремих параметрiв облiкової полiтики на наступний звiтний перiод (рiк), проводиться перед складанням рiчної фiнансової звiтностi пiдприємства. Точний час i порядок її проведення, вiдповiдальнi особи визначаються керiвником пiдприємства окремим письмовим розпорядженням (наказом).
8.2. У всiх iнших випадках об'єкти й перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї визначаються керiвником пiдприємства на пiдставi чинного законодавства у мiру необхiдностi.
III. Принципи i методи вiдображення у бухгалтерському
облiку окремих активiв i господарських операцiй
1. Основнi засоби
Вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби" пiдприємством обрано метод нарахування амортизацiї -прямолiнiйний . Вартiсну ознаку предметiв, що належать до малоцiнних необоротних матерiальних активiв, встановлено у сумi до 2 500 грн . Амортизацiю за МНМА нараховується 100 % при вводi в експлуатацiю.
2. Нематерiальнi активи
Вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи" пiдприємством обрано прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї нематерiальних активiв. При цьому лiквiдацiйну вартiсть прирiвнюємо до нуля.
3. Запаси
Первинна вартiсть запасiв визначається вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси". Списання матерiалiв здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi запасiв. Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, списується з балансу з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання.

4. Дебiторська заборгованiсть
Згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть" поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина сумнiвних боргiв у разi виникнення сумнiвної заборгованостi.
5. Зобов'язання
Згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання" зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому унаслiдок його погашення. Поточнi зобов'язання вiдображаються за сумою погашення.
6. Дохiд
Дохiд визнається i оцiнюється згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 "Дохiд".
7. Витрати
Згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 16 "Витрати" витрати вiдображаються у балансi одночасно iз зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань, а у Звiтi про фiнансовi результати - одночасно з доходами, для отримання яких вони понесенi.
Витрати пiдприємство вiдображає згiдно з вимогами П(С)БО 16 та вимогами Податкового кодексу України.
IV. Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах
Згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 6 "Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах" виправлення помилок, допущених при складаннi фiнансових звiтiв у попереднiх перiодах, здiйснюється шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного року.
Виправлення помилок, якi вiдносяться до попереднiх перiодiв, передбачає повторне вiдображення вiдповiдної порiвняльної iнформацiї у фiнансовiй звiтностi.
Облiкова полiтика може змiнюватися, тiльки якщо змiнюються статутнi вимоги, вимоги органу, який затверджує положення (стандарти) бухгалтерського облiку, або якщо змiни забезпечать достовiрне вiдображення подiй чи операцiй у фiнансовiй звiтностi пiдприємства.

Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до П(С)БО та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки, виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ,стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента .

Опис вiдповiдальностi аудитора за наданням висновку стосовно фiнансових звiтiв
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосується складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Аудиторський висновок, який подається до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi – Комiсiя) при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, повинен бути складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 „Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть ”, МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».
Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв визначається нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi, затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв України. Концептуальною основою фiнансової звiтностi, яку використано для пiдготовки фiнансових звiтiв, є законодавство України.
Внутрiшня облiкова полiтика пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам П(С)БО.
На думку аудитора, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового стану результатiв дiяльностi АТ «Авiатехмас».
Висловлення думки
На мою думку, фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан, iнформацiю про реальний стан активiв та пасивiв Приватного акцiонерного товариства „Авiатехмас” станом на 31 грудня 2012р., його фiнансовi результати за 2012 рiк згiдно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку України та вiдповiдає чинному законодавству України щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.

Додатковий роздiл щодо вимог законодавчих та нормативних актiв
Iнша допомiжна iнформацiя
Ми висловлюємо думку щодо iншої додаткової iнформацiї, надання якої обумовлено Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)»,затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29.09.2012 року ,та зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2012 р. за № 1358/20096 .
Щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України (стосовно акцiонерних товариств) або частинi четвертiй статтi 144 Цивiльного кодексу України (стосовно товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю).
Для врахування чистих активiв аудитор керувався Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств № 485 вiд 17.11.2004р.та даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 2 „Баланс„.
Чистi активи АТ «Авiатехмас» станом на 31.12.2012р. складають 2062,0 тис. грн., що бiльше статутного капiталу пiдприємства.
Розмiр Статутного капiталу АТ «Авiатехмас» порiвняно з розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень ч.3 статтi 155 Цивiльного Кодексу України.
На мою думку, чистi активи АТ «Авiатехмас» станом на 31.12.2012р. бiльш Статутного капiталу , складеного пiдприємством , що вiдповiдає вимогам дiючого законодавства України.
Щодо наявностi суттєвих викривлень мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть»)
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 « Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
Наявнiсть суттєвих викривлень мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть» в фiнансовiй звiтностi за 2012рiк АТ «Авiатехмас» -вiдсутня.
Щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».
Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть дiючому законодавству суми мiнiмального правочину.
Згiдно ст.70 Закону України «Про акцiонерi товариства» -значний правочин.-п. 1 ст. 70-рiшення про вчинення значного правочину , якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, приймається наглядовою радою.

За даними фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2012 року 10% активiв товариства становлять 211,32 тис. грн.; 25% активiв становлять 528,03 тис. грн.,50 % активiв-1056,6 тис.грн.
Згiдно iнформацiї, наданої АТ «Авiатехмас» - пiдприємство протягом 2012року не вчиняло значних правочинiв бiльш нiж 25 % суми активiв пiдприємства. Правочини до 10 % активiв товариства зi Статутом пiдприємства генеральний директор має право складати.
Таким чином, iнформацiя про значнi правочини в АТ «Авiатехмас» розкривається у цiлому згiдно з вимогами статуту пiдприємства та Законом України «Про акцiонерi товариства».
Щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».
Аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо вивчення корпоративного управлiння Приватного акцiонерного товариства «Авiатехмас» за 2012р.
АТ «Авiатехмас» здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Статуту у вiдповiдностi до вимог Цивiльного та Господарського кодексiв України, Законiв України «Про акцiонернi Товариства», «Про цiннi папери та фондовий ринок», "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" та iнших законодавчих актiв України.
Органами управлiння Товариства є:
-Загальнi Збори акцiонерiв – вищий орган Товариства;
-Одноособовий виконавчий орган Товариства –Генеральний директор – виконавчий орган, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства;
Органи Товариства створюються та дiють вiдповiдно до Статуту Товариства.
Загальнi Збори акцiонерiв є вищим органом АТ «Авiатехмас», який може вирiшувати будь-якi питання його дiяльностi, у тому числi тi, що переданi до компетенцiї iнших органiв Товариства. Загальнi Збори проводяться раз на рiк обов’язково не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року (рiчнi загальнi Збори).
Директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства та дiє вiдповiдно до цього Статуту.
Згiдно статуту товариства ревiзiйна комiся здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконачого органу Товариства. Права та обов”язки ревiзiйної комiсiї визначаються Законом України «Про акцiонерi товариства» ,Статутом та Положенням «Про ревiзiйну комiсiю».
Звiти ревiзiйної комiсiйної складаються щорiчно- до аудиторської перевiрки буди надани звiти за 2011р. та 2012р. Порушень у дiяльностi АТ «Авiатехмас» ревiзiйною комiсiєю не виявлено.
Аудиторська перевiрка за 2012р. була проведена згiдно з договором №15\11 вiд 01.10.2012р.,пiдписаним генеральним директор АТ «Авiатехмас»-Харченко М.Є.
10.08.2010р. були здiйсненi змiни до статуту пiдприємства, якi приймаються на загальних зборах акцiонерiв АТ «Авiатехмас».
19 листопада 2010р .загальними зборами акцiонерiв були затвердженi змiни до Статуту пiдприємства, останнi збори акцiонерiв були здiйсненi 23 квiтня 2012р.
Таким чином, у цiлому –стан корпоративного управлiння Приватного акцiонерного товариства «Авiатехмас» вiдповiдає вимогам Статуту пiдприємства та Закону України «Про акцiонернi товариства».
Щодо iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства на рiвнi фiнансової звiтностi (МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi»).
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу , якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Для оцiнки ризикiв суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства аудитор використав своє професiйне судження та :
а) iдентифiкував ризики шахрайства шляхом розгляду iнформацiї, отриманої пiд час процедур оцiнки ризикiв, та вивчання класiв операцiй ,залишкiв на рахунках та розкриттiв у фiнансових звiтах;
б) спiввiднiс iдентифiкованi ризики шахрайства з тим, що може виявитись невiрним на рiвнi тверджень ; в) розглянув вiрогiдну величину потенцiйного викривлення включно з можливiстю, що ризик може призвести до численних викривлень, та вiрогiднiстю фактичної наявностi самого ризику.
На протязi аудиторської перевiрки за 2012рiк ( пiд час виконання аудиторських процедур), аудитор отримав розумiння системи контролю, якi були розробленi та впровадженi управлiнським персоналом товариства для запобiгання та виявлення шахрайства. Отримання такого розумiння, використання свого професiйного судження та виконання усiх вищевказаних процедур iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв аудитором викривлення фiнансової звiтностi товариства внаслiдок шахрайства не встановлено.
Таким чином,аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення в АТ «Авiатехмас» у 2012р.внаслiдок шахрайства.
Висловлення думки аудитора про показники фiнансової стабiльностi та платоспроможностi АТ «Авiатехмас» за 2012рiк
АНАЛIЗ ПОКАЗНИКIВ
фiнансової стабiльностi та платоспроможностi за 2012р.
АТ «Авiатехмас»

Показник
Станом на 01.01.2012р.
Станом на 31.12.2012р.
Нормативнi значення
1.
Коефiцiєнт покриття
32,93
22,09
>1
2.
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi
25,1
14,60
0,6-0,8
3.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
21,08
18,32
>0 збiльшення
4.
Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї)
0,97
0,96
>0,5
5.
Коефiцiєнт фiнансування
0,03
1,02
<1 збiльшення
6.
Сума коштiв у розпорядженнi пiдприємства (тис. грн.)
2113,2
2153,0
7.
Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу
0,92
0,95
>0 збiльшення
8.
Коефiцiєнт забезпечення власними оборотними засобами
31,93
22,65
Не менш нiж 0
9.
Чистий оборотний капiтал (тис. грн.)
1893,7
1919
>0 збiльшення
Загальний коефiцiєнт покриття характеризує достатнiсть оборотних коштiв пiдприємства для погашення своєї заборгованостi i показує скiльки грошових одиниць обiгових коштiв припадає на кожну грошову одиницю короткострокових зобов’язань. Згiдно з балансом АТ «Авiатехмас» цей коефiцiєнт на 01.01.2012р.- 32,93, на 31.12.2012р.- 22,09 , вiн зменшився на 10,84.

Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi характеризує, наскiльки можливим є погашення короткострокових зобов’язань за рахунок коштiв на поточному рахунку та iнших рахунках в установах банку, а також коштiв у короткострокових цiнних паперах та дебiторськiй заборгованостi. Пiдприємство має можливiсть погасити короткостроковi зобов’язання. На 01.01.2012р. вiн становить 25,1 а 31.12.2012р.- 14,60 ,вiн зменьшився на 10,5 тис.грн.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує наскiльки можливим є негайне погашення короткострокових зобов’язань швидко лiквiдними грошовими засобами та цiнними паперами. Вiн становить на 01.01.2012р.-21,08, на 31.12.2012р.- 18,32, вiн зменьшився на 2,76.
Коефiцiєнт автономiї показує вагу власних коштiв в загальнiй сумi джерел фiнансування, його нормативне значення > 0,5:
на 01.01.2012р.-0,97;
на 31.12.2012р.-0,96, вiн зменьшився на 0,01 .
Сума коштiв у розпорядженi пiдприємства збiльшилась на 39,8 тис.грн., чистий оборотний капiтал станом на 31.12.2012р. складає 1919,0 тис.грн.
На мою думку, фiнансовий стан АТ «Авiатехмас» станом на 31.12.2012р. можна охарактеризувати як середнiй рiвень лiквiдностi та платоспроможностi.
Використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi товариства згiдно з МСА 570 «Безперервнiсть».
Управлiнський персонал АТ «Авiатехмас» здiйснював оцiнку суб’єкту господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть,на думку аудитора, фiнансова звiтнiсть АТ «Авiатехмас»за 2012рiк складена на основi припущення про безперервнiсть.
Розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до встановлених нормативiв , зокрема нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку та\або Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ;
Основнi засоби складають - станом на 01.01.2012 р. по первiснiй вартостi – 329,1 тис. грн., знос – 168,9 тис. грн., залишкова вартiсть – 160,2 тис. грн., станом на 31.12.2012р. основнi засоби складають по первiснiй вартостi складають 336,4 тис.грн., знос – 193,4 тис. грн.,залишкова вартсыть станом на 31.12.2012р.-143,0 тис.грн. Метод нарахування амортизацii - прямолiнiйний.
Облiк основних засобiв ведеться згiдно з вимогами П(С)БО № 7 “Основнi засоби”. У бухгалтерському облiку забезпечено вiдповiднiсть аналiтичного та синтетичного облiку основних засобiв чинному законодавству України. Порушень не виявлено.
На мою думку, облiк основних засобiв достовiрно вiдображено у бухгалтерському облiку пiдприємства та вiдповiдає вимогам П(С)БО № 7 “Основнi засоби”.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть також вiдсутня на пiдприємствi.
Облiк та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi ведеться згiдно з П(С)БО № 10 “Дебiторська заборгованiсть”.
Дебiторська заборгованiсть станом на 01.01.2012р. складала 238,5 тис. грн., станом на 31.12.2012р. – 269,1 тис. грн.У складi дебiторської заборгованостi сумнiвнiй та безнадiйнiй заборгованостi не має.На мою думку, облiк дебiторської заборгованостi ведеться згiдно П(С)БО № 10 “Дебiторська заборгованiсть”.
На мою думку, дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2012р.реально вiдображена у фiнансовiй звiтностi та у бухгалтерському облiку пiдприємства.
Облiк касових операцiй ведеться згiдно з вимогами Постанови Правлiння НБУ вiд 02.02.1995р. № 21 “Порядок ведення касових операцiй в народному господарствi України” та Постанови Правлiння в ред. вiд 13.10.1997р. № 334.Лiмiт каси пiдприємством дотримується.Операцiї на розрахунковому рахунку АТ «Авiатехмас» веде згiдно Iнструкцiї НБУ № 7 “Про безготiвковi рахунки в господарському облiку України ” .Грошовi кошти в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2012р. складають – 9,3 тис. грн.
За перевiряємий перiод iнвентаризацiя проведена згiдно Iнструкцiї по Iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв, якi ствердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 69 вiд 11.08.1994р. зi змiнами та доповненнями.
На мою думку, активи АТ «Авiатехмас» станом на 31.12.2012р. достовiрно вiдображенi в бухгалтерському облiку та пiдтверджуються iнвентаризацiєю статей бухгалтерського балансу та станом 31.12.2012р. активи АТ «Авiатехмас» складають 2153,0 тис. грн.

Розкриття iнформацiї про зобов’язання вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема нацiональних (положень ) стандартiв бухгалтерського облiку та\або Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ;
Визнання та оцiнка реальностi кредиторської заборгованостi ведеться вiдповiдно до П(С)БО №11 “Зобов’язання та Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв капiталу, зобов’язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй.
Поточнi зобов”язання станом на 31.12.2012р. складають :
- короткостроковi кредити банкiв- 75,0 тис.грн.
iншi поточнi зобов”язання -0,2 тис. грн.
розрахунки з бюджетом-15,8 тис.грн.
Поточнi зобов’язання станом на 31.12.2012р. складають 91,0 тис. грн.
За перевiряємий перiод розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами i соцiальному страхуванню вiдповiдають чинному законодавству.
За перевiряємий перiод iнвентаризацiя грошових коштiв та розрахункiв з кредиторами проводилась згiдно Iнструкцiї по Iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв, якi ствердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 69 вiд 11.08.1994р. зi змiнами та доповненнями.
На мою думку,за перевiряємий перiод зобов’язання реально вiдображенi у фiнансовiй звiтностi та у бухгалтерському облiку пiдприємства.
Розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до встановлених нормативiв , зокрема нацiональних (положень ) стандартiв бухгалтерського облiку та\або Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ;
До складу власного капiталу станом на 31.12.2012р. входять:
Статутний капiтал – 99,5 тис. грн., що вiдповiдає статутним документам пiдприємства та сформовано у повному обсязi.
-Резервний капiтал-39,7 тис.грн.
- Нерозподiлений прибуток – 1922,8 тис. грн.(що вiдповiдає даним бухгалтерського облiку);
Облiк власного капiталу ведеться згiдно з вимогами Плану рахункiв , П(С)БО №5
“Звiт про власний капiтал”та iншими П(С)БО та станом на 31.12.2012р. власний капiтал складає 2062,0 тис. грн.
На мою думку, облiк власного капiталу пiдприємства станом на 31.12.2012р. достовiрно вiдображено у бухгалтерському облiку та звiтностi згiдно з вимогами дiючого законодавства України.
Сплата акцiонерним товариством статутного фонду (капiталу) у встановленi законодавством термiни (сплачено повнiстю чи частково).У разi, якщо статутний фонд (капiтал ) сплачено не у повному обсязi , зазначається розмiр сплаченої та несплаченої частини статутного фонду (капiталу);
На мою думку, Статутний капiтал АТ «Авiатехмас» на момент проведення аудиторської перевiрки сплачено повнiстю та у повному обсязi згiдно з вимогами чинного законодавства України.
Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку
Визнання доходiв в бухгалтерському облiку Товариства здiйснюється з використанням методу нарахування всiх факторiв, якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 15 "Дохiд", затв. Наказом МФУ вiд 29.11.1999р. № 290.
Для облiку доходiв використовуються рахунки 7-го класу. Товариство достовiрно розподiляє за елементами та ознаками доходи на рахунках бухгалтерського облiку згiдно з дiючими вимогами Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затв. Наказом МФУ вiд 30.11.1999р. №291. Протягом 2012р. АТ «Авiатехмас» було отримано дохiд з ПДВ у сумi 2461,3 тис. грн. , чистий доход складає 2091,3 тис. грн., iншi операцiйнi доходи складають 17,6 тис. грн.
Визнання витрат в бухгалтерському облiку Товариства здiйснюється з використанням методу нарахування всiх витрат, якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 "Витрати", затв. Наказом МФУ вiд 31.12.1999р. № 318. Витрати за 2012р. складають
2138,5 тис.грн.
Для облiку витрат використовуються рахунки витрат 9–го класу. Товариство достовiрно розподiляє за елементами та ознаками витрати на рахунках бухгалтерського облiку 9-го класу згiдно з дiючими вимогами Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затв. Наказом МФУ вiд 30.11.1999р. №291.
Чистий прибуток за 2012 рiк згiдно даних бухгалтерського облiку та форми № 2-М „ Звiту про фiнансовi результати „ за 2012 рiк складає 162,4 тис. грн. Показник чистого прибутку за 2012 рiк вiдображає вiдповiднiсть з формою № 1-М „Баланс” за 2012 рiк зi строкою 350 (гр.3 та гр. 4). Показники вiдповiдають один одному.
Ведення бухгалтерського облiку АТ «Авiатехмас» вiдповiдає Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.07.1999р. № 996-XIV.
На мою думку, чистий прибуток у фiнансовiй звiтностi АТ «Авiатехмас» достовiрно вiдображено та має ув’язку з формою № 1”Баланс„ станом на 31 грудня 2012 року та вiдповiдає даним бухгалтерського облiку пiдприємства.
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України „Про цiннi папери та фондовий ринок „.
АТ «Авiатехмас» повiдомило iнформацiю, що дiї на протязi 2012 року дiї, якi можуть вплинути на фiнансово - господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв не здiйснювались .
ФОП Аудитор Т.О. Горбунова
Сертифiкат аудитора серiя А
№ 002735, наданий рiшенням АПУ
№ 82 вiд 02.11.1995 р., яке чинне до 02.11.2014р.
Дата надання аудиторського висновку - 29 березня 2013 р.
Адреса аудитора - 69063, м. Запорiжжя,
вул. Тургенєва, б. 27, кв. 4